Como se fala "forsikring" em inglês

DA

"forsikring" em inglês

DA forsikring
volume_up
{en}

forsikring
volume_up
insurance {s. sing.}
Det vil øge indsatsen for beskæftigelse, forsikring og pensionsrettigheder.
It will step up the attack on employment, insurance and pension rights.
Endvidere, hvad angår forsikring, må omkostningerne ikke lægges over på skatteyderne.
Similarly, on the question of insurance, the cost must not be passed on to the taxpayer.
Jeg kan ikke kommentere den erhvervsmæssige forsikring.
I am not able to comment on the availability of commercial insurance.
forsikring
volume_up
insurance {subst.}
Det vil øge indsatsen for beskæftigelse, forsikring og pensionsrettigheder.
It will step up the attack on employment, insurance and pension rights.
Endvidere, hvad angår forsikring, må omkostningerne ikke lægges over på skatteyderne.
Similarly, on the question of insurance, the cost must not be passed on to the taxpayer.
Jeg kan ikke kommentere den erhvervsmæssige forsikring.
I am not able to comment on the availability of commercial insurance.
forsikring (também: sikkerhed)
volume_up
assurance {subst.}
Det er den forsikring og beroligelse, som offentligheden i Den Europæiske Union behøver.
That is the assurance, or reassurance, that the public in the European Union requires.
Jeg håber, at dette giver den forsikring, som det ærede medlem var ude efter.
I hope that provides the assurance the honourable Member was looking for.
Kan jeg få Deres forsikring om, at De ikke vil give efter for et sådant pres?
Can I have your assurance that you will not give in to such pressure?
forsikring (também: sikkerhed)
volume_up
assurance {subst.} (assertions)
Det er den forsikring og beroligelse, som offentligheden i Den Europæiske Union behøver.
That is the assurance, or reassurance, that the public in the European Union requires.
Jeg håber, at dette giver den forsikring, som det ærede medlem var ude efter.
I hope that provides the assurance the honourable Member was looking for.
Kan jeg få Deres forsikring om, at De ikke vil give efter for et sådant pres?
Can I have your assurance that you will not give in to such pressure?
forsikring

Exemplos de uso para "forsikring" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

DanishJeg ved ikke, om det var nødvendigt med en forsikring på dette punkt.
I felt perhaps it was necessary to give some reassurance on this point.
DanishJeg håber, at dette er tilfældet, og jeg vil bede kommissæren om en forsikring om dette.
I hope this is the case and I would ask for a reassurance on this point from the Commissioner.
DanishJeg bad dengang om en forsikring om, at formanden og kvæstorerne ville undersøge sagen.
I sought assurances at that time that the President and Quaestors would investigate the matter.
DanishKan vi få en forsikring om, at Rådet vil være til stede kl.
We notice that the Council is in its place in order to take part in Council questions.
DanishDen afgivne forsikring burde i givet fald være et offentligt dokument og bilagt registret.
Such assurances, where given, should also be public and take the form of documents attached to the register.
DanishKommissionsformand Prodi talte jo også om paritet, om ækvivalens, også her en yderligere forsikring.
President Prodi, indeed, spoke of parity and equivalence, which adds up to an additional safeguard.
DanishHvis forslaget vedtages, vil EU endvidere være den første internationale organisation med retlige rammer for forsikring.
The European Union is the world’ s largest provider of reinsurance services.
DanishHr. kommissær, heller ikke i denne sag har vi fået en ordentlig forsikring fra Deres og fra Kommissionens side.
We have not had much reassurance on this either, Mr Commissioner, from you or from the Commission.
DanishJeg fik bestemt ikke nogen forsikring om, at de penge, der hidtil er bevilget, er gået til det formål, de skulle gå til.
I was far from reassured that the money had been used for the purpose for which it had been given.
DanishJeg vil gerne have Rådets forsikring om, at der ikke vil forekomme massearrestationer ved det næste topmøde i Luxembourg.
I would like the Council's reassurance that at the next summit in Luxembourg we will not have mass arrests.
DanishProblemet er, at anden del af svaret skulle være en forsikring fra hendes side om, at det implementeres.
The problem is that the second part of the answer should be to say what she is going to do to make sure that it is implemented.
DanishI dette brev forklares holdningen med hensyn til slam, og det indeholder endvidere den type forsikring, De efterlyste tidligere i Deres fremlægning.
I have sent a copy of the letter to a number of Members and I will ensure that a copy is sent to you.
DanishHøjrefløjen siger, at obligatorisk forsikring ikke er almindelig praksis, vil blive uoverkommeligt dyr og skabe overdrevent bureaukrati.
Disasters involving oil and those involving nuclear power are exempted owing to insufficient international regimes.
DanishJeg håber, at Deres forsikring om, at det vil træde i kraft inden udgangen af dette år, vil vise sig at være korrekt.
The second is the 1996 Hague Convention which deals with issues of parental responsibility in relations between EU States and third countries.
DanishJeg takker Dem med en forsikring om, at Europa-Kommissionen ser frem til den rolle, Parlamentet vil spille i disse drøftelser.
Thank you, and may I assure you of the European Commission's respect for the valued role that Parliament will play in these discussions.
DanishJeg er tilfreds med hans forsikring om, at der ikke er nogen sammenhæng mellem embedsperioden for den ene og den anden administrerende direktør.
I accept his reassurance that there is no link whatsoever between the terms of one appointment and those of any other.
DanishFru formand, jeg tager med glæde imod kommissær Pattens forsikring om, at bekæmpelse af fattigdom bliver et nøglepunkt på G8-dagsordenen.
Madam President, I warmly welcome Commissioner Patten's reassurance that poverty reduction will be a key issue on the G8 agenda.
DanishDet vil helt klart ikke ske, men vi har brug for en form for forsikring, for de føler, at Kommissionen svigter dem på dette punkt.
That clearly will not happen, but we do need some reassurance, because they feel that the Commission is letting them down on this point.
DanishJeg beder dog branchen om at forstå, at vi ikke desto mindre ønsker at lade forsikring være omfattet af direktivets anvendelsesområde.
Now that we have a legal basis enabling us to go one step beyond the professional and working environment, I think we should do this.
DanishAlderskriteriet holder ikke mere fra det øjeblik, hvor man næsten har en forsikring om, at der rent faktisk er denne anden smittekilde.
The age criterion ceases to be justified as soon as we are practically assured that this third transmission route does in fact exist.