Como escrever uma carta em

Tradução Inglês-Polonês para "state of emergency"

 

"state of emergency" - tradução em polonês

Resultados: 1-21 de 32

state of emergency {substantivo}

state of emergency {substantivo}

President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.

Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.

Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.

Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.

Today's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.

Dzisiejsze wieści, zgodnie z którymi stan wyjątkowy będzie zawieszony, są również pozytywnym znakiem.

Democracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.

Demokracja jest zagrożona, a rząd ogłosił stan wyjątkowy.

The whole situation could be described as a permanent state of emergency.

Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
Há uma tradução faltando aqui? Informe-nos ou sugira sua própria tradução abaixo.
 

Traduções similares

Traduções similares para "state of emergency" em polonês

 

Exemplos de uso

Exemplos de uso para "state of emergency" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

We demand an immediate end to the state of emergency and to military intervention.

Żądamy natychmiastowego zniesienia stanu wyjątkowego i interwencji wojskowej.

A demand has also been made for the state of emergency to be lifted, with no ambiguities.

Nałożono także wymóg zniesienia stanu wyjątkowego, bez żadnych niejasności.

We have also called on the Armenian Government to lift the state of emergency immediately.

Wezwaliśmy także rząd Armenii do bezzwłocznego zniesienia stanu wyjątkowego.

I call on the Armenian authorities to carry out a full lifting of the state of emergency.

Wzywam władze Armenii do całkowitego zniesienia stanu wyjątkowego.

The state of emergency has resulted in censorship.

Skutkiem stanu wyjątkowego jest wprowadzenie cenzury.

When can we expect the state of emergency to end?

Kiedy możemy się spodziewać odwołania stanu wyjątkowego?

It has been said that no state of emergency has been declared.

Powiedziano, że nie ogłoszono stanu wyjątkowego.

For that very reason it is unthinkable, intolerable, today to declare a state of emergency when it is no such thing.

Właśnie z tego powodu ogłoszenie stanu wyjątkowego jest niedopuszczalne i nie do pomyślenia, ponieważ wcale go nie ma.

Since the declaration of the state of emergency, the army has been responsible for countless cases of torture and murder.

Od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego armia jest odpowiedzialna za niezliczone przypadki tortur i morderstw.

(DE) Madam President, Somalia is a country in a constant state of emergency and has had no government for almost 20 years.

(DE) Pani przewodnicząca! Somalia to kraj znajdujący się w ciągłym stanie wyjątkowym i od prawie 20 lat pozbawiony rządu.

Seen from this angle, President Musharraf's decision to declare a state of emergency is a serious mistake and gaffe.

Patrząc z tego punktu widzenia, decyzja prezydenta Musharrafa o ogłoszeniu stanu wyjątkowego jest poważnym błędem i nietaktem.

The Chadian government's declaration of a state of emergency on 15 February has accelerated that country's decline into chaos.

Ogłoszenie przez rząd Czadu stanu wyjątkowego w dniu 15 lutego przyspieszyło pogrążenie się kraju w chaosie.

Bloodshed and the imposition of a state of emergency have swept Armenia off the road to democracy, impeding its relations with the European Union.

Przelew krwi i ogłoszenie stanu wyjątkowego zawróciły Armenię z drogi ku demokracji, utrudniając też jej stosunki z Unią Europejską.

Well, declaring a state of emergency has opened the door to terror organisations of this kind and the situation can only get worse as a result.

No cóż, ogłoszenie stanu wyjątkowego otworzyło drzwi tego rodzaju organizacjom terrorystycznym, a skutkiem tego sytuacja może się tylko pogorszyć.

The fact that President Mikhail Saakashvili declared a state of emergency to overcome the riots and conducted a violent crackdown is highly alarming.

Fakt, że prezydent Michaił Saakaszwili ogłosił stan nadzwyczajny, by stłumić rozruchy i przeprowadził brutalną pacyfikację jest wielce niepokojący.

Even a state of emergency cannot be allowed to result in excessive measures when it comes to fundamental rights and the right to freedom of expression.

Nawet podczas stanu wyjątkowego nie można pozwolić na nadmierne środki, gdy w grę wchodzą podstawowe prawa i prawo do wolności wypowiadania opinii.

The protesters are demanding democracy in public life, the resignation of dictators and also, especially in Syria, the lifting of the state of emergency.

Protestujący domagają się demokratyzacji życia publicznego, ustąpienia dyktatorskich przywódców, a także, zwłaszcza w Syrii, zniesienia stanu wyjątkowego.

Thus, from guardian of the treaties, the Commission is turning into the guardian of an informal state of emergency which it personally has tacitly declared.

Toteż Komisja przeistacza się ze strażniczki traktatów w strażniczkę nieformalnego stanu wyjątkowego, który osobiście milcząco ogłosiła.

However, there is another point to consider before that, namely the state of emergency: the European institutions need to look at this point.

Należy wcześniej jednak zastanowić się nad jedną kwestią, a konkretnie kwestią stanu wyjątkowego: instytucje europejskie muszą przyjrzeć się temu zagadnieniu.

A year on from the earthquake, the situation in Haiti remains chaotic, the country is still in a state of emergency and reconstruction work has barely started.

Rok po trzęsieniu ziemi sytuacja na Haiti nadal jest chaotyczna, kraj wciąż znajduje się w sytuacji kryzysowej, a rozpoczęcie jego odbudowy napotyka trudności.
 

Sugerir uma nova tradução Inglês-Polonês

Você pode sugerir sua própria tradução para polonês utilizando os campos abaixo. Faça sua contribuição ao dicionário Inglês-Polonês ao especificar informações da tradução, como região, gramática e categoria.

InglêsInglês

Sugestões de palavras mais recentes dos usuários: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Palavras similares

No dicionário Português-Inglês você encontrará mais traduções.