Search for the most beautiful word
tremendousness
schisms

VOTE NOW

Tradução Inglês-Polonês para "state of emergency"

 

"state of emergency" - tradução em polonês

Resultados: 1-21 de 28

state of emergency {substantivo}

President Musharaff has responded to this situation by declaring a state of emergency.

Prezydent Musharaff zareagował na tę sytuację, ogłaszając stan wyjątkowy.

Unfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.

Niestety, nie można wykluczyć, że stan wyjątkowy ulegnie przedłużeniu.

Today's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.

Dzisiejsze wieści, zgodnie z którymi stan wyjątkowy będzie zawieszony, są również pozytywnym znakiem.

Democracy is threatened and the country finds itself in a government-declared state of emergency.

Demokracja jest zagrożona, a rząd ogłosił stan wyjątkowy.

The whole situation could be described as a permanent state of emergency.

Całą sytuację można opisać jako ciągły stan wyjątkowy.
Há uma tradução faltando aqui? Informe-nos ou sugira sua própria tradução abaixo.
 

Traduções similares

Traduções similares para "state of emergency" em polonês

 

Exemplos de uso

Exemplos de uso para "state of emergency" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Since the declaration of the state of emergency, the army has been responsible for countless cases of torture and murder.

Od ogłoszenia stanu nadzwyczajnego armia jest odpowiedzialna za niezliczone przypadki tortur i morderstw.

The fact that President Mikhail Saakashvili declared a state of emergency to overcome the riots and conducted a violent crackdown is highly alarming.

Fakt, że prezydent Michaił Saakaszwili ogłosił stan nadzwyczajny, by stłumić rozruchy i przeprowadził brutalną pacyfikację jest wielce niepokojący.

A year on from the earthquake, the situation in Haiti remains chaotic, the country is still in a state of emergency and reconstruction work has barely started.

Rok po trzęsieniu ziemi sytuacja na Haiti nadal jest chaotyczna, kraj wciąż znajduje się w sytuacji kryzysowej, a rozpoczęcie jego odbudowy napotyka trudności.

It is also quite apparent that the EU is not prepared for states of emergency, larger waves of refugees, or to provide a strategic solution to the refugee situation.

Jasne jest również, że UE nie jest przygotowana na sytuacje kryzysowe, na większe fale uchodźców, ani na zapewnienie strategicznego rozwiązania sytuacji uchodźców.

Madam President, Commissioners, one year after the earthquake, Haiti is still in a state of emergency and reconstruction efforts are struggling to get off the ground.

Pani Przewodnicząca, Pani Komisarz, Panie Komisarzu! Rok po trzęsieniu ziemi Haiti wciąż znajduje się w sytuacji kryzysowej, a rozpoczęcie odbudowy tego kraju napotyka trudności.

It seems that, under the terms of the state of emergency declared on 23 May, an Order dated 30 May authorised the Mayors of Rome, Naples and Milan to implement certain measures.

Wydaje się, że zgodnie z warunkami stanu nadzwyczajnego ogłoszonego w dniu 23 maja, postanowienie z dnia 30 maja pozwoliło burmistrzom Rzymu, Neapolu i Mediolanu na podjęcie pewnych działań.

A year on from the earthquake, the situation in Haiti remains chaotic, the country is still in a state of emergency and the majority of the population is living in extremely precarious conditions.

Rok po trzęsieniu ziemi sytuacja na Haiti nadal jest chaotyczna, kraj wciąż znajduje się w sytuacji kryzysowej, a większość ludności żyje w skrajnie niebezpiecznych warunkach.

In my view, such an emergency plan must be supported by the principle of solidarity between EU Member States.

Moim zdaniem taki plan kryzysowy musi opierać się na zasadzie solidarności pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Are you satisfied by the degree of operational coordination between the EU and Member States in the recent emergencies, especially in Japan?

Czy jest Pan zadowolony z poziomu koordynacji działań między UE a państwami członkowskimi w przypadku aktualnych katastrof, zwłaszcza w Japonii?

However, you have spoken now; therefore, for future reference, I will state that there shall be no explanations of vote on emergency resolutions.

Mógł pan teraz zabrać głos, jednak na przyszłość stwierdzam, że nie można udzielać wyjaśnień dotyczących rezolucji przyjętych w trybie pilnym.

The European Union and Member States adopted an unprecedented set of emergency measures that were, at that time, not so long ago, funded by the taxpayer.

Unia Europejska i państwa członkowskie przyjęły bezprecedensowy pakiet środków doraźnych, które w owym czasie, nie tak dawno temu, sfinansowali podatnicy.

Except in emergencies, the subject of such decisions must be allowed at least one month in which to leave the Member State.

Z wyjątkiem należycie uzasadnionych pilnych przypadków, czas przyznany na opuszczenie terytorium nie może być krótszy niż jeden miesiąc od daty powiadomienia.

The objective of this Fund is to enable the Community to respond in a rapid, efficient and flexible manner to 'emergency situations' in the various Member States.

Celem funduszu jest umożliwienie szybkiego, skutecznego i elastycznego reagowania w nagłych sytuacjach zaistniałych w państwach członkowskich.

These emergency situations have been handled through policies that were jointly developed by the EU, the IMF, the ECB and the governments of the Member States concerned.

Te sytuacje wyjątkowe rozstrzyga się poprzez strategie polityczne opracowane wspólnie przez UE, MFW, EBC oraz rządy zainteresowanych państw członkowskich.

The Dutch Party for Freedom (PVV) is in favour of emergency assistance, but it is for the individual Member States, not the European Union, to provide such assistance.

Holenderska Partia Wolności (PVV) popiera pomoc nadzwyczajną, ale jej udzielanie powinno należeć do kompetencji poszczególnych państw członkowskich, a nie Unii Europejskiej.

Several Member States have, over the last 10 years, set up emergency call lines in order to speed up searches and support families of missing children.

Kilka państw członkowskich założyło w ciągu ostatnich 10 lat telefoniczne linie alarmowe, które miały przyspieszyć proces poszukiwań i wsparcie dla rodzin zaginionych dzieci.

As regards the full deployment of the pan-European in-vehicle emergency call system, the eCall system, the EU Member States have a large responsibility.

W odniesieniu do pełnego wdrożenia paneuropejskiego pokładowego systemu powiadamiania o wypadkach, systemu eCall, na państwach członkowskich UE spoczywa wielka odpowiedzialność.

In my opinion, we need an emergency measure for this case of urgent need, which should unite the European Commission, the Member States and the International Monetary Fund (IMF).

Moim zdaniem w tej pilnej potrzebie potrzebujemy środka awaryjnego, który powinien połączyć Komisję Europejską, państwa członkowskie i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

If the Member States are unable to ensure new funds for food supplies, the most appropriate course of action would probably be for them to release their emergency supplies.

Jeżeli państwa członkowskie nie są w stanie zapewnić nowych środków na dostawy żywności, to najwłaściwszym działaniem z ich strony byłoby zapewne uruchomienie zapasów awaryjnych.

This is very controversial in the Member States; very few support such an emergency mechanism. It is one of the most difficult areas of the negotiations on the asylum package.

Budzi to ogromne kontrowersje w państwach członkowskich; niewiele z nich wspiera ten mechanizm reagowania kryzysowego. jest to jeden z najtrudniejszych obszarów pakietu azylowego.
 

Sugerir uma nova tradução Inglês-Polonês

Você pode sugerir sua própria tradução para polonês utilizando os campos abaixo. Faça sua contribuição ao dicionário Inglês-Polonês ao especificar informações da tradução, como região, gramática e categoria.

InglêsInglês

Sugestões de palavras mais recentes dos usuários: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Palavras similares

starvation · starved · starveling · starving · starwort · stash · stasis · stat · state · state-approved · state-of-emergency · state-of-the-art · state-operated · state-owned · state-run · stated · statehood · stateless · stateliness · stately · statement

No dicionário Português-Inglês você encontrará mais traduções.