Conheça Joppe, o mascote do bab.la, no Facebook

Tradução Inglês-Polonês para "appalled"

 

"appalled" - tradução em polonês

Resultados: 1-26 de 26

appalled {adjetivo}

appalled {adj.} (também: aghast, awe-stricken, awestruck, frightened)

przerażony {adj. m.}

And I was really appalled, and I couldn't figure out what to do.

Byłem naprawdę przerażony i nie wiedziałem, co robić.

(RO) I, too, wish to say that I am appalled by the way in which the law we are discussing is presented.

(RO) Jak także pragnę powiedzieć, że jestem przerażony sposobem przedstawienia ustawy, o której dyskutujemy.

I am appalled that the ECR Group, which contains the British Conservatives, has submitted an amendment to this proposal which reduces its coverage.

Jestem przerażony, że grupa ECR, w skład której wchodzą brytyjscy konserwatyści, złożyła do tego projektu poprawkę, która ogranicza jego oddziaływanie.

I, like many of us, am not surprised, but am nonetheless appalled, to see how many of the foreign ministers are making problems for you out of petty jealousy.

Sam, podobnie jak wielu z was, nie jestem zaskoczony, raczej przerażony, kiedy widzę, ilu ministrów spraw zagranicznych piętrzy przed panią problemy z czystej zazdrości.

appalled {adj.}

zbulwersowany {adj. m.}

I am truly appalled at the behaviour of Members of the Italian left.

Jestem głęboko zbulwersowany zachowaniem posłów włoskiej lewicy.

That is the second reason why I am appalled.

Jest to drugi powód, dlaczego jestem zbulwersowany.

However, I am appalled, President-in-Office, by your disgraceful comment here this morning that Lisbon is worse than Nice.

Jestem jednak zbulwersowany uwagą, jaką wygłosił pan urzędujący przewodniczący dziś rano, że Lizbona jest gorsza od Nicei.

I expect the President-in-Office would be appalled by any link between organised crime and any government within the EU.

Zapewne pan urzędujący przewodniczący Rady byłby zbulwersowany dowiadując się o związku pomiędzy przestępczością zorganizowaną a jakimkolwiek rządem w UE.

to appall {verbo}

to appall [appalled|appalled] {v.} [Ing. Amer.] (também: to appal, to terrify, to affright, to dismay)

I appalled (Simple past)

ja (m) przerażałem (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (m) przerażałeś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

on przerażał (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (m) przerażaliśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (m) przerażaliście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

oni przerażali (Czas przeszły)

I appalled (Simple past)

ja (f) przerażałam (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (f) przerażałaś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ona przerażała (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (f) przerażałyśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (f) przerażałyście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

one przerażały (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ono przerażało (Czas przeszły)

appalled (Past participle)

przerażany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to appall [appalled|appalled] {v.} [Ing. Amer.] (também: to appal, to affright)

przerazić {v.p.}

I appalled (Simple past)

ja (m) przeraziłem (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (m) przeraziłeś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

on przeraził (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (m) przeraziliśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (m) przeraziliście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

oni przerazili (Czas przeszły)

I appalled (Simple past)

ja (f) przeraziłam (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (f) przeraziłaś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ona przeraziła (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (f) przeraziłyśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (f) przeraziłyście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

one przeraziły (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ono przeraziło (Czas przeszły)

appalled (Past participle)

przerażony (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to appall [appalled|appalled] {v.} [Ing. Amer.] (também: to perturb, to shock, to appal)

I appalled (Simple past)

ja (m) bulwersowałem (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (m) bulwersowałeś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

on bulwersował (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (m) bulwersowaliśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (m) bulwersowaliście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

oni bulwersowali (Czas przeszły)

I appalled (Simple past)

ja (f) bulwersowałam (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (f) bulwersowałaś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ona bulwersowała (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (f) bulwersowałyśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (f) bulwersowałyście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

one bulwersowały (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ono bulwersowało (Czas przeszły)

appalled (Past participle)

bulwersowany (Imiesłów przymiotnikowy przeszły bierny)

to appall [appalled|appalled] {v.} [Ing. Amer.] (também: to appal)

I appalled (Simple past)

ja (m) zbulwersowałem (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (m) zbulwersowałeś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

on zbulwersował (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (m) zbulwersowaliśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (m) zbulwersowaliście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

oni zbulwersowali (Czas przeszły)

I appalled (Simple past)

ja (f) zbulwersowałam (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

ty (f) zbulwersowałaś (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ona zbulwersowała (Czas przeszły)

we appalled (Simple past)

my (f) zbulwersowałyśmy (Czas przeszły)

you appalled (Simple past)

wy (f) zbulwersowałyście (Czas przeszły)

they appalled (Simple past)

one zbulwersowały (Czas przeszły)

he/she/it appalled (Simple past)

ono zbulwersowało (Czas przeszły)

to appall [appalled|appalled] {v.} [Ing. Amer.] (também: to appal, to awe)

napawać lękiem {v. imp.}

to appall [appalled|appalled] {v.} [Ing. Amer.] (também: to appal)

napawać grozą {v. imp.}

to appal {verbo}

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to appall, to terrify, to affright, to dismay)

Mr President, the current situation in Zimbabwe is appalling and unacceptable.

Panie przewodniczący! Obecna sytuacja w Zimbabwe jest przerażająca i nie do przyjęcia.

This natural disaster has taken the lives of thousands of people, which is an appalling loss.

Ta klęska żywiołowa spowodowała wiele tysięcy ofiar ludzkich - to przerażająca strata.

The situation of women is appalling, with sexual violence a specific problem in the country.

Przerażająca jest sytuacja kobiet, a szczególnym problemem w tym kraju jest przemoc seksualna.

Mr President, I know you share our concerns about the appalling situation in Zimbabwe.

Panie przewodniczący! Wiem, że podziela pan nasze obawy dotyczące przerażającej sytuacji w Zimbabwe.

What is happening here - and we have visited many camps - is appalling and completely inhumane.

To co się tutaj dzieje - a odwiedziliśmy wiele obozów - jest przerażające i zupełnie niehumanitarne.

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to appall, to affright)

przerazić {v.p.}

I am appalled to see that the Council has clearly not learnt any lessons from the crisis.

Z przerażeniem stwierdzam, że Rada nie wyciągnęła żadnych wniosków z kryzysu.

She would be appalled at the developments that have taken place in the European Union.

Byłaby ona przerażona zmianami, jakie nastąpiły w Unii Europejskiej.

I was completely appalled when I read the comments, but unfortunately I am not particularly surprised.

Byłam przerażona, gdy przeczytałam komentarze, ale niestety nie jestem szczególnie zdziwiona.

I, however, am appalled by the waffle that we have been fed.

Jestem jednak przerażona serwowanym nam wodolejstwem.

I find this shocking and somewhat appalling.

Jestem tym faktem zszokowana, a nawet przerażona.

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to affright)

zatrwożyć {v.p.}

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to perturb, to shock, to appall)

It is simply appalling that we have not received a clear response in this matter.

Nieotrzymanie przez nas jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie jest po prostu bulwersujące.

The reaction of the European authorities is doubly appalling.

Reakcja władz europejskich jest podwójnie bulwersująca.

It is appalling that these long journey times have to be faced by animals in their last few days of life.

To bulwersujące, że zwierzęta skazuje się na takie długie podróże w ostatnich dniach ich życia.

That is an appalling and discriminatory kind of logic!

To bulwersujący i dyskryminujący sposób rozumowania!

In this case the rapporteur has no official speaking time, which I believe is an appalling situation.

W tym przypadku sprawozdawcy nie przydziela się oficjalnie czasu na wystąpienie, co moim zdaniem jest bulwersujące.

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to appall)

I think the taxpayer back in the UK will be absolutely appalled by this.

Myślę, że podatnicy w Wielkiej Brytanii będą tym zbulwersowani.

I am appalled that the act of intervention by the Slovak authorities remained unnoticed in Europe.

Jestem zbulwersowana tym, że akt interwencji władz słowackich pozostał w Europie niezauważony.

(SK) Last year, we were similarly appalled at the low levels of expenditure in the EU budget for 2008.

(SK) W minionym roku byliśmy równie zbulwersowani niskim poziomem wydatków w budżecie UE na rok 2008.

Foreign visitors to Romania are appalled to see dogs' dead bodies lying on the roads, a barbaric sight which even children have to witness.

Cudzoziemcy odwiedzający Rumunię są zbulwersowani widokiem martwych psów leżących na ulicach. Nawet dzieci muszą oglądać te barbarzyńskie sceny.

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to appall, to awe)

napawać lękiem {v. imp.}

to appal {v.} [Ing. Brit.] (também: to appall)

napawać grozą {v. imp.}
 

Sinônimos

Sinônimos (inglês) para "appalled":

Sinônimos (inglês) para "appall":

Sinônimos (inglês) para "appal":

 

Exemplos de uso

Exemplos de uso para "appalled" em polonês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

If you looked in the book, you saw this, which I really was appalled by.

Jeżeli zajrzeliście do książki to widzieliście to, załamuje mnie to trochę.

We have all been appalled by the pictures of Canadian seal hunting.

Wszystkimi nami wstrząsnęły zdjęcia z kanadyjskich polowań na foki.

I believe that we were all appalled by the repressive measures taken against the protesters in December.

Sądzę, że wszyscy byliśmy wstrząśnięci grudniowymi represjami zastosowanymi wobec protestujących.

I am also appalled at the lack of respect that this speech has been given by some Members of this House.

Przeraża mnie też brak szacunku okazany w wypowiedziach niektórych posłów w tym Parlamencie.

I was appalled at what they told me.

Byłam wstrząśnięta ich opowieściami.

I am, frankly, appalled at some of the abuses that have gone on in this Chamber by Spanish MEPs seeking to cover up these practices.

Szczerze mówiąc, jestem zatrwożony niektórymi nadużyciami, których dopuścili się w tej Izbie hiszpańscy posłowie do PE, aby ukryć te praktyki.

As a member of the Committee on Budgets, I am appalled to see almost the whole committee, except for me, approve all of these requests for transfers.

Zatrważa mnie, jako członka Komisji Budżetowej, że z wyjątkiem mnie cała Komisja zatwierdza wszystkie te wnioski dotyczące przesunięć.

I was appalled to learn this evening that a planned performance in Romania in April had been cancelled because of pressure from the Chinese Government.

Mój niesmak wzbudziła dziś wieczór informacja, że zaplanowany na kwiecień spektakl grupy w Rumunii został odwołany wskutek nacisków chińskiego rządu.

I must say that I was appalled by the comments of the Ugandan Minister for Ethics and Integrity, who announced that homosexuals can forget about human rights.

Muszę powiedzieć, że przeraziły mnie uwagi ugandyjskiego ministra ds. etyki i uczciwości, który stwierdził, iż homoseksualiści mogą zapomnieć o prawach człowieka.

What is more, we have been appalled by reports of the torture and ill-treatment of people detained on political grounds, including ex-presidential candidate Mikhalevich.

Ponadto jesteśmy oburzeni doniesieniami o stosowaniu tortur i złym traktowaniu osób zatrzymanych z powodów politycznych, w tym byłego kandydata na prezydenta, Michalewicza.

I have been active in this field for many years and I have to say that I was appalled, Commissioner, by what they told me about the situation of the Roma in the Marseille area.

Od wielu lat aktywnie działam w tej dziedzinie i muszę przyznać, pani komisarz, że byłam wstrząśnięta opowieściami o sytuacji Romów mieszkających w okolicach Marsylii.
 

Sugerir uma nova tradução Inglês-Polonês

Você pode sugerir sua própria tradução para polonês utilizando os campos abaixo. Faça sua contribuição ao dicionário Inglês-Polonês ao especificar informações da tradução, como região, gramática e categoria.

InglêsInglês

Sugestões de palavras mais recentes dos usuários: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Palavras similares

Mais traduções no dicionário Português-Inglês bab.la.